Δευτέρα, 04 Μαρτίου 2024 12:05

Mερικά κολωνάκια η λύση για το κυκλοφοριακό κομφούζιο στο Νταμάρι


Με δύο σειρές από κολωνάκια φαίνεται να αντιμετωπίζει η δημοτική αρχή το κυκλοφοριακό κομφούζιο, που δημιουργείται κάθε απόγευμα και όλα τα Σαββατοκύριακα στο δρόμο που διασχίζει το αθλητικό κέντρο του Τσακού.

Μετά από μία σειρά διαμαρτυριών από τους χρήστες του αθλητικού κέντρου, ο Δήμαρχος φαίνεται να προέκρινε τελικά αυτή τη λύση, πάντα εν αναμονή του μεγάλου του Κολυμβητηρίου που… δεν έρχεται.

Ωστόσο, τον Οκτώβριο του 2021 είχε δεχθεί σχετική ερώτηση από τη Δημοτική Σύμβουλο Νατάσσα Χαμηλοθώρη. Η κα Χαμηλοθώρη είχε αναφέρει το μεγάλο φόρτο, αλλά και την επικινδυνότητα για τα μικρά παιδιά, που αθλούνται, περιγράφοντας ουσιαστικά μία άναρχη κατάσταση στάσης, στάθμευσης και κυκλοφοριακού.

Ο Δήμαρχος ενάμιση χρόνο σχεδόν πριν, απαντώντας, είχε αποδεχθεί την προβληματική κατάσταση, την οποία όμως είχε αποδώσει στην ανάπτυξη του αθλητικού κέντρου. Είχε εξηγήσει ότι εν αναμονή του μεγάλου έργου του κολυμβητηρίου δε θα μπορούσε να διαμορφώσει χώρους στάθμευσης, αφού προβλέπονταν στο έργο και τέλος είχε αποκαλύψει ότι επεξεργαζόταν μία κυκλοφοριακή ρύθμιση στο χώρο, η οποία όμως ενάμιση χρόνο μετά κατέληξε σε… κολωνάκια. Συγκεκριμένα είχε δηλώσει:

«Στoχώρoπoυ είvαι vα γίvει τoκoλυμβητήριoέχει πρoβλεφθεί έvα πoλύ ωραίoαvoιχτό πάρκιvγκ. Οπότε καταλαβαίvετε, αvδεvπρoχωρήσει τoσυγκεκριμέvoέργoείvαι δύσκoλoεμείς vα πάμε από ιδίoυς πόρoυς ή από άλλoυς τρόπoυς vα δημιoυργήσoυμε εκεί στάθμευση. Εξετάζεται μία πρόταση vα γίvει μovoδρόμηση της αvόδoυ πρoς τoΑθλητικό Κέvτρoκαι vα βρoύμε έvαvτρόπoίσως vα περvάει μέσα από τoεργoτάξιoη κάθoδoς, vα βρoύμε έvαvτρόπoίσως vα χωρίσoυμε, καταλαβαίvετε τι λέω, έτσι; Τoεξετάζoυμε, δεvείvαι ακόμα, δεvμπoρώ vα τoαvακoιvώσω δηλαδή αυτό αλλά είvαι στις πρoθέσεις μας». (Πρακτικά 15ης συνεδρίασης 20/10/2021).


Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.