Δευτέρα, 20 Μαϊος 2024 14:46

17 Προσλήψεις παιδαγωγών, γυμναστών στο Δήμο Παπάγου Χολαργού


daskala

17 άτομα για την λειτουργία του προγράμματος «Δημιουργική απασχόληση μαθητών Δημοτικών Σχολείων» πρόκειται να προσλάβει ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού πρόκειται, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 2 μήνες, συνολικά . Αιτήσεις κατατίθενται από σήμερα Παρασκευή 25/5/18 έως και τη Δευτέρα 4/6/18.


Οι ειδικότητες και ο αριθμός ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα που ζητά ο Δήμος είναι οι εξής:

9 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ή ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Εκ των οποίων (1) άτομο με εξειδίκευση στην ψυχολογία)
1 ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ (Σε περίπτωση που δεν βρεθεί υποψήφιος/α, ΠΕ Παιδαγωγός Δημοτικής εκπαίδευσης ή Φιλολογίας με εξειδίκευση στα εικαστικά)
1 ΠΕ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Σε περίπτωση που δεν βρεθεί υποψήφιος/α, ΠΕ Παιδαγωγός Δημοτικής εκπαίδευσης ή Φιλολογίας με εξειδίκευση στη Θεατρική Αγωγή)
3 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
3 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Παπάγου – Χολαργού, Περικλέους 55, Τ.Κ.15561 Χολαργός, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Εποπτείας Νομικών Προσώπων/ Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων – Γραφείο Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης, υπόψη κας Π. Χαρδαλούπα, κ. Ι. Γεωργικόπουλου, κ. Π. Κωνσταντίνου και κ. Ε. Κομπόγιωργα (τηλ. επικοινωνίας: 2132002871, 2132002857, 2132002869, 2132002911).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της Ανακοίνωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Παπάγου – Χολαργού: (www.dpapxol.gov.gr) ήτοι: από Παρασκευή, 25/05/2018 έως και Δευτέρα 04/06/2018. (Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα).

Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.